Säännöt

Yhdistyksen nimi on Oulun polkupyöräilijät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa pyöräilijöiden etua, edistää ja kehittää liikennekulttuuria sekä pyöräilykulttuuria Oulun seudulla, innostaa kansalaisia terveelliseen elämäntapaan sekä samalla tehdä kaupunkikulttuuria pyöräily-ystävällisemmäksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
– antaa kannanottoja ja julkilausumia,
– tarjota neuvontaa ja koulutusta,
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
– järjestää pyöräretkiä ja -lenkkejä sekä tapahtumia, tilaisuuksia, teemaviikkoja ja iltamia sekä muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia, kilpailuja, illanviettoja sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii niiden hyväksi sekä suorittaa vuosittain vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vaalikokouksen määräämän kannatusmaksun vaalikokouksessa määrätyltä ajalta. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous on pidettävä vuosittain helmi-toukokuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- sekä kannatusmaksujen suuruudet
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
7. valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Vuosi- ja vaalikokouksien kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla Internetissä, kaikille jäsenille jaettavassa yhdistyksen jäsenlehdessä olevalla ilmoituksella tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille myös sähköisesti.

Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta samalla tavalla kuin varsinainen kokous.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen vaalikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluvat:

– kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
– neljästä kahdeksaan (4-8) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Perustelluista syistä yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron. Tällöin yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja asettaa tarpeelliset työryhmät.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan, kutsusta.

Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa joiden väli on vähintään neljätoista (14) päivää. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi ja tarkoitusperien edistämiseksi purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Niiltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.